About

“Tôi là Tester” là một trang blog do một nhóm Testers đầy nhiệt huyết và đam mệ thực hiện những bài viết liên quan tới Testing, ứng dụng công nghệ mới vào công việc. Nhóm chúng mình muốn đem lại những góc nhìn thú vị về vai trò của một người Tester trong ngành phát triển phần mềm.