Category Archives: Mnemonics

Testing Mnemonics (P1)

Gần đây mình nhận được 1 yêu cầu trong công việc kiểu đại khái mình sẽ xem xét và đánh giá automation testing của 1 project có thật sự tốt hay không 😦 Yêu cầu cũng khá thú vị và cũng đầy thử thách :’), trong quá trình đi tìm cách tốt nhất để đánh giá nó thì mình phát

Read more